Wikiscan
fr.wikinews.orgDateTotalArticleUtilisateurWikinewsFichierMediaWikiModèleAideCatégorieTranswikiPageDossierTimedTextModuleGadgetDéfinition de gadget
Octobre
15
4
27 %
2
13 %
1
6,7 %
5
33 %
1
6,7 %
Septembre
353
187
53 %
4
1,1 %
27
7,6 %
98
28 %
1
0,3 %
9
2,5 %
2
0,6 %
Août
531
305
57 %
6
1,1 %
16
3,0 %
111
21 %
14
2,6 %
60
11 %
5
0,9 %
Juillet
798
390
49 %
19
2,4 %
68
8,5 %
162
20 %
6
0,8 %
86
11 %
32
4,0 %
3
0,4 %
Juin
925
478
52 %
8
0,9 %
57
6,2 %
4
0,4 %
211
23 %
72
7,8 %
62
6,7 %
7
0,8 %
Mai
467
181
39 %
11
2,4 %
48
10 %
1
0,2 %
129
28 %
3
0,6 %
56
12 %
17
3,6 %
2
0,4 %
Avril
1 167
355
30 %
45
3,9 %
119
10 %
8
0,7 %
179
15 %
13
1,1 %
363
31 %
1
0,1 %
8
0,7 %
2
0,2 %
1
0,1 %
Mars
1 465
247
17 %
24
1,6 %
447
31 %
5
0,3 %
127
8,7 %
585
40 %
2
0,1 %
1
0,1 %
Février
285
111
39 %
8
2,8 %
32
11 %
79
28 %
45
16 %
Janvier
305
112
37 %
18
5,9 %
36
12 %
2
0,7 %
83
27 %
38
12 %
1
0,3 %
DateDiscussionDiscussion utilisateurDiscussion WikinewsDiscussion fichierDiscussion MediaWikiDiscussion modèleDiscussion aideDiscussion catégorieDiscussion TranswikiDiscussion PageDiscussion DossierTimedText talkDiscussion moduleDiscussion gadgetDiscussion définition de gadget
Octobre
2
13 %
Septembre
7
2,0 %
16
4,5 %
2
0,6 %
Août
3
0,6 %
6
1,1 %
5
0,9 %
Juillet
16
2,0 %
10
1,3 %
6
0,8 %
Juin
10
1,1 %
16
1,7 %
Mai
1
0,2 %
13
2,8 %
4
0,9 %
1
0,2 %
Avril
5
0,4 %
44
3,8 %
24
2,1 %
Mars
1
0,1 %
26
1,8 %
Février
9
3,2 %
1
0,4 %
Janvier
4
1,3 %
11
3,6 %